torsdag 5. mai 2011

Velkommen til det levende universitetet!

Av Laila Ebbesen Smed, arkivleder ved Universitetet for miljø- og biovitenskap
Stortinget vedtok i 1854 å opprette en høyere landbruksutdanning i Norge.”Den høiere Landbrugsskole paa Aas” startet opp høsten 1859 med 5 lærere og en gårdsbestyrer som tok seg av de 32 elevene som startet på en 2-årig utdanning innen jordbruk. Skolen fikk i 1897 status som vitenskapelig høgskole med navnet ”Norges landbrugshøiskole”. Norges landbrukshøgskole ble akkreditert som universitet i 2005, og skiftet da navn til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).
Stortinget vedtok i 2008 å slå sammen Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap med lokalisering på Ås. Planlegging og forarbeid er i full gang, dato for sammenslåingen er ikke endelig fastsatt.
Urbygningen. Foto: UMB/Håkon Sparre

Universitetet for miljø- og biovitenskap ligger i vakre omgivelser i Ås kommune ca. 40 km sør for Oslo. Det er i dag et moderne universitet med vekt på kjerneområdene biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.
Undervisning og forskning omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Universitetet har rundt 3800 studenter og ca. 1120 ansatte.
UMBs eiendom omfatter et totalareal på 6000 dekar, hvor av parkarealet med sine 1400 plantearter utgår 600 dekar. Eiendomsmassen består av 30 større bygninger og en rekke mindre bygninger og bolighus.
Universitetet har egen husdyrbesetning bestående av storfe, sauer, geiter, griser, rever og mink.
I dette mangfoldet og med den spennende historiske bakgrunnen holder Dokumenttjenesten styr på arkivdanning og arkivmateriale. Dokumenttjenesten er organisert dels med en sentral enhet bestående av tre ansatte. Samtidig har hver av de 8 instituttene og de 3 sentrene, som universitetet består av, sine arkivansvarlige med ansvar for sin del av arkivdanningen.
Universitetet har siden 01.04.2003 hatt elektronisk arkiv og benytter det elektroniske saks- og arkivsystemet ePhorte.  Dokumenttjenesten har dermed ansvar for nyere elektronisk arkivmateriale og historisk arkivmateriale.
I neste blogg vil jeg fortelle mer om fusjonsprosessen med Norges veterinærhøgskole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar